Tallers de psicoestimulació

Els Tallers de psicoestimulació consisteixen en un conjunt de tècniques, estratègies, activitats grupals i individuals destinades a optimitzar i/o mantenir les funcions cognitives i retardar l’evolució de la malaltia per tal que l’impacte funcional i emocional de la persona amb demència i el seu entorn sigui el menys traumàtic i distorsionat possible.

OBJECTIUS

  • Millorar i/o alentir el procés clínic evolutiu a curt i mig termini.
  • Integrar diferents tècniques per millorar aspectes de la conducta i personalitat, incidint en quatre aspectes de la persona amb demència: el cognitiu, el motor, el psicosocial i el de les activitats de la vida diària (AVD).
  • Fomentar i mantenir les capacitats d’atenció.
  • Aprendre i/o mantenir informació útil per les AVD.
  • Fomentar l’orientació en l’espai i el temps.
  • Fomentar la retentiva d’episodis històrics i de vida.
  • Afavorir les relacions socials i mantenir les habilitats socials.

HORARI

Els tallers es realitzen amb una freqüència de 2 o 3 dies a la setmana, i tenen una durada 2 hores per sessió. Actualment estan en marxa cinc grups a Manresa, distribuïts segons el grau de deteriorament cognitiu (GDS), per tal de fer-los tan homogenis com sigui possible.

 

CRITERIS EXCLUSIÓ

  • Grau de deteriorament superior a GDS 6.
  • Trastorns de conducta.

ENQUESTES D’AVALUACIÓ

Periòdicament es fan enquestes d’avaluació que responen els familiars o cuidadors principals dels malalts.