Què és l’Alzheimer?

Amb el pas dels anys, el nostre cos i el nostre cervell presenten canvis i alteracions anatòmiques i funcionals que formen part de l’envelliment i des d’un punt de vista cognitiu, s’observa un pitjor rendiment en les capacitats cognitives

L’envelliment no sempre és patològic, es pot donar un alentiment de les facultats mentals propi de l’edat (no patològic), o per contra, evolucionar cap a un deteriorament cognitiu lleu (DCL) o cap a una demència. Aquest concepte, dèficit cognitiu lleu, es refereix a un estadi intermedi entre l’envelliment normal i la demència, i les persones diagnosticades mostren un rendiment per sota el normal per la seva edat tot i que son capaces de portar a terme les seves activitats quotidianes sense dificultats i no compleixen, doncs, els criteris de demència.

 

LA DEMÈNCIA TIPUS ALZHEIMER

 La demència és un terme general que s’utilitza per a definir un deteriorament significatiu de la capacitat mental que interfereix en la vida diària. La pèrdua de memòria de forma greu, la confusió i altres canvis important, com la desorientació o els canvis d’humor, son alguns dels senyals que es poden donar a l’inici de la malaltia.

La demència tipus Alzheimer és una de les més freqüents i és la responsable d’entre un 60 i un 80% dels casos de demència. El factor de risc conegut més important és l’augment de l’edat essent la majoria de pacients més grans de 65 anys, malgrat això, no és una malaltia exclusivament de la vellesa, sinó que també es donen casos en persones més joves. És una malaltia progressiva en la que els símptomes de demència progressen i empitjoren gradualment amb el pas del anys.

A l’inici de la malaltia es manifesten diferents símptomes de tipus cognitiu i també conductuals, però alguns del més notoris són alteracions en la memòria recent i en el llenguatge. Això és provocat per un dèficit en la consolidació i l’emmagatzematge de la informació, per l’afectació de l’hipocamp. Amb la progressió de la malaltia, aquests símptomes empitjoren i es veuen afectades les capacitats de planificació juntament amb  altres funcions executives, les pràxies, les gnòsies o altres capacitat relacionades amb  portar a terme accions i moviments voluntaris com vestir-se o preparar-se els àpats. També es veu afectades les capacitats visuoespacials i l’orientació, per exemple en espais poc coneguts a l’inici de la malaltia però més endavant fins i tot, en espai quotidians com a casa.

 

PRINCIPALS SIMPTOMES COGNITIUS DE LA DEMÈNCIA TIPUS ALZHEIMER

 

CANVIS DE MEMÒRIA QUE DIFICULTEN LA VIDA QUOTIDIANA

Un dels senyals més comuns de l’Alzheimer especialment a l’inici, és oblidar la informació recent, dates o esdeveniments importants per a la persona, el què fa que demanin diverses vegades la mateixa informació, repetidament. Es depèn sempre de sistemes d’ajuda o dels propis familiars per a recordar les coses.

En l’envelliment normal s’obliden dates, fets o esdeveniments, però després es recorden.

DESORIENTAR-SE EN TEMPS I ESPAI

El declivi de la memòria provoca que aquestes persones tinguin dificultats en recordar quin dia és, en quina estació de l’any es troben i tinguin dificultats en l’orientació espacial, a saber on es troben. Quant a l’espai també són freqüents els problemes per calcular les distàncies.

En l’envelliment normal ens podem oblidar o confondre el dia que és però després el recordem.

ALTERACIONS EN EL LLENGUATGE

En el llenguatge es donen dificultats en recordar el nom de les coses, en trobar la paraula exacta (anòmia) el què fa que tendeixin a fer circumloquis o a utilitzar moltes paraules per a referir-se a una sola cosa, de la qual no en recorden el nom. D’altra banda, durant una conversa poden tenir problemes per seguir o participar-hi degut a les dificultats en la memòria: es perd la informació del què s’ha dit el què dificulta la comprensió del discurs, perdent el fil de les converses, el què dificulta la comunicació. També paren mentre parlen perquè a vegades no recorden què volen dir.

Amb el temps es produeix un empobriment semàntic i finalment, gramatical.

En l’envelliment normal podem oblidar paraules però més endavant o en algun altre moment, les recordem.

CANVIS EN EL RECONEIXEMENT DE LES COSES

És el què es coneix com agnòsia o alteració del reconeixement de les coses de l’entorn. Poden tenir problemes per a llegir, determinar el color i contrast de les coses, calcular  distàncies, el què provoca dificultats i problemes en la conducció, per exemple.

Això dificulta la comprensió de l’entorn, sense que, per altra banda,  hi hagi cap alteració en la capacitat física, en la visió, sinó en el reconeixement de l’estímul.

En l’envelliment normal les dificultats de reconeixement son degudes a problemes en la visió.

DIFICULTAT PER A PLANIFICAR O RESOLDRE PROBLEMES.

Algunes persones experimenten canvis en la capacitat per a planificar accions o preparar una seqüència de passos per a realitzar alguna acció o objectiu, per exemple, preparar un àpat o una recepta de cuina, o per a portar els comptes i les despeses. Poden tenir dificultats en concentrar-se i necessitar més temps per a fer algunes tasques que abans, així com organitzar el dia a dia i fer raonaments lògics.

En l’envelliment normal es poden tenir errors però es corregeixen com per exemple al sumar i restar o preparar el què es necessita per a cuinar, anar a comprar, etc.

DIFICULTAT PER A DESENVOLUPAR TASQUES PRÒPIES DEL DIA A DIA

Relacionada amb l’anterior, es donen dificultats en les activitats de la vida diària, més al principi en activitats de tipus avançat com planificar un viatge, seguir treballant i portant una vida social, més endavant afectant a les activitats instrumental com cuinar, fer servir utensilis, o fer bricolatge, i finalment amb afectació a les activitats bàsiques de la vida diària com son el vestir-se, preparar-se el menjar, la mobilitat, etc.

PERDUA D’INICIATIVA I CANVIS D’HUMOR

Una persona amb Alzheimer pot perdre la iniciativa en activitats que anteriorment eren del seu interès, dificultat per entendre-les o com portar a terme entreteniments o passatemps. L’apatia és un dels símptomes més característics i comuns d’aquesta malaltia, donant-se una reducció de les activitats i una tendència cada vegada més marcada en el desinterès i l’abandonament d’aficions.

Per altra banda, els canvis d’humor juntament amb l’agitació alteren el seu estat d’ànim, enfadant-se amb els seus familiars provocant dificultats en el maneig d’aquestes situacions.

En l’envelliment normal es produir malestar quan la persona veu alterades la seves rutines o la seva manera personal de fer les coses.

ALTERACIONS EN LA PRESA DE DECISIONS O LA CAPACITAT DE JUDICI

Les persones amb Alzheimer poden experimentar canvis en la valoració, el judici o la presa de decisions en temes importants. D’aquesta manera es pot alterar la seva capacitat relacionada amb els diners, compres o inclús en l’atenció al seu estat físic, per exemple, tenint menys cura en la higiene personal.

 

Cal recordar que tot i patir alguns dels símptomes esmentats, és important tenir present que aquests poden ser deguts a altres causes. A vegades les persones passen per temporades d’estrès o de depressió que poden afectar al nostre rendiment. Posar-se en mans de professionals sanitaris és la millor decisió.  També és important que la persona se senti recolzada i acompanyada en el procés de diagnòstic i aquest s’encari de la millor manera, intentant mantenir una actitud positiva. Actualment, l’ús de tractament farmacològic combinat amb teràpies no farmacològiques permeten una millor evolució de la malaltia.

 

Text actualitzat febrer 2021