Cessió de material

Es disposa d’un determinat material d’ajudes tècniques, per tal de facilitar que la persona pugui ser el màxim d’autònoma possible, dins les seves limitacions, i facilitar la tasca dels cuidadors en les atencions personals i activitats de la vida diària.

L’Associació facilita el préstec de material a usuaris que per la seva dependència el necessitin de manera temporal, tot valorant les necessitats i assessorant als cuidadors. També es tracta de fomentar la reutilització; amb tot això s’eviten despeses a les famílies.

Els principis bàsics son la immediatesa, l’agilitat, la temporalitat, la gratuïtat i la optimització de recursos.

El material que es necessiti s’haurà de recollir a l’Associació i en la finalització de l’ús retornar-lo al mateix lloc.

Per poder portar un control exhaustiu del material, es formalitza un contracte de “cessió gratuïta de material”. Aquest contracte consta de les dades del soci i/o familiar (persona de contacte), s’indicarà el material a cedir i tindrà una durada de tres mesos prorrogables segons les necessitats de cada persona.

El material bàsic amb què compta l’associació és: llits, grues, cadires de bany i de dutxa, matalassos antiescares, cadires de rodes, caminadors, entre d’altres.